Za projekte kulturne baštine i sporta dostupni grantovi od 4,9 mil. KM

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javne pozive putem kojih će sufinancirati projekte vezane za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, kulture od značaja za Federaciju, udruženja građana i organizacija u oblasti kulture, sport od značaja za Federaciju. Tu su i transferi za mlade, te institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Za raspodejelu sredstava tekućih transfera utvrđeni su opći i posebni kriteriji. Opći su utvrđeni za svaki transfer posebno, a posebni za pojedinačne programe unutar transfera.

Ukupan iznos sredstava za svih šest transfera iznosi preko 4,9 milijuna KM. Tako, kako saznajemo, sredstva dostupna kroz transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za ovu godinu iznose 720.000 KM. Projekti za ovu oblasti moraju biti vezani za izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture, za zaštitu stambenih objekata, izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine, kao i izrada projekata i izvođenje radova na pokretnom i nematerijalnom kulturnom dobru. Svi navedni moraju imati status nacionalnog spomenika

Iznos  transfera za kulturu od značaja za Federaciju predviđen je u iznosu od 1.530.000 KM, za dodjeljivat će se i sredstava za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture u iznosu od 260.000 KM.

Kroz ovaj poziv predviđeni su  transferi za institucije znanosti i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH u iznosu od 600.000 KM, a za projekte iz sport od značaja za Federaciju BiH predviđeno je 1.470.000 KM, dok je za mlade predviđen iznos od 400.000 KM.

Rok za predaju projekta je 13. 9. 2016. godine.

 

akta.ba