Posao u državnoj službi samo s diplomom akreditirane visokoškolske ustanove

Predstavnici dvije državne agencije, Agencije za razvoj obrazovanja i osiguranje kvaliteta BIH i Agencije za državnu službu organizirali su sastanak na kojem je govoreno o primjeni člana 54.

Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH kojim je propisano da će nadležni državni organi te drugi organi i organizacije u svrhu zaposlenja ili javne funkcije priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

Agencija za državnu službu u postupku finaliziranja Uputstva o provođenju postupka zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH iskazala je mišljenje da bi u Uputstvo, kao i u tekstove oglasa koje raspisuje Agencija za državnu službu u okviru svojih nadležnosti trebalo ugraditi napomenu u tekst oglasa da su validne samo diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove, odnosno da su kao takve jedino pogodne javne isprave kako u konkursnim procedurama, tako i u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka sagledani su svi aspekti primjene odredbe člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini te je zaključeno da je svakako opredjeljenje dviju agencija da se započne s primjenom navedene odredbe, te da ova odredba bude sadržana u Uputstvu.

Prema dostupnim podacima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BIH, do sada je u našoj zemlji akreditirano 18 visokoškolskih ustanova, dok je u postupku akreditacije njih 12. Na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova je svih osam javnih univerziteta koji egzistiraju u Bosni i Hercegovini.

 

akta.ba