Para iz Termoelektrane Tuzla šansa za razvoj preduzeća i zapošljavanje

U zgradi Općine Lukavac održana je konsituirajuća i radna sjednica Partnerstva za moguće korištenje pare iz TERMOELEKTRANE Tuzla za rad i razvoj malih i srednjih preduzeća (Partnerstvo).

Sastanak je održan u okviru projekta: “Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ (Projekat), kojeg finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH.

Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa saradnicima na Projektu. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %.

Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju poslovnog okruženja, kroz aktiviranje potencijalnih resursa lokalnih zajednica (fokus na razvoju tipičnih proizvoda), kako bi se, na moderan i atraktivan način, dao doprinos razvoju i stvaranju boljih uslova za razvoj konkurentnosti MSP-a, a time bi se doprinijelo i otvaranju novih radnih mjesta.

Kako je to Projektom i planirano, na sastanku u Lukavcu je, usvajanjem osnovnijih dokumenata, formirano Partnerstvo/Partnerska grupa za moguće korištenje pare iz TERMOELEKTRANE Tuzla, za rad i razvoj MSP. Na konstituirajućem sastanku su prisustvovale 24 osobe koje su predstavljale: Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Općine Lukavac, koji su bili i surganizatori Sastanka. Takođe, svoj doprinos u radu dali su i predstavnici: Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, TERMOELEKTRANE Tuzla, Grada Tuzla i općina TK, Tehnološkog fakulteta, OXFAM, PLANT d.o.o i BOSPER Tuzla, predstavnici medija, stručnjaci angažovane konsultantske firme, te predstavnici i drugih nadležnih i zainteresiranih insitucija.

Partnerstvo bi trebalo da, kao stručno tijelo, artikuliše probleme ali i pronalazi najbolja rješenja/metode za moguće korištenje pare u funkciji razvoja MSP-a. Da bi se taj posao kvalitetno okončao, na Sastanku u Lukavcu, usvojena je funkcionalna Metodologija za provedbu istraživanja. „Cijena pare, po 1t iznosi 18,90KM (karakteristike 200 ° C i pritisak 12bar).

Pare imamo dovoljno, taj izvor je stabilan i biti će u budućnosti, uslovno rečeno, dugi niz godina. Praktično sa svakog bloka možemo dobiti tehnološku paru, tako da imamo 4 bloka koji su uvijek u radu i na raspolaganju. Bilo koji blok da je u radu može podmiriti potrebe za ovom energijom u smislu tehnološke pare. Nema prepreka, brzo se dobijaju saglasnosti za korištenje pare, u smislu za izgradnju, dosada, prepreke su bile izvedbeni projekat. Dakle, kad se ima glavni projekat, sa svim potrebnim dozvolama (urbanistička, građevinska..), Elektrana daje saglasnost“, istakao je Jasenko Fazlić, predstavnik TE Tuzla

Između ostalog, na Sastanku je zaključeno da se: „Po okončanju neposrednog istraživanja, Partnerstvo će predložiti, posebno sazvanoj Konferenciji, verifikaciju prijedloga Analize sa definiranim konkretnim mogućnostima korištenja pare iz „Termoelektrane“ Tuzla za razvoj MSP“.

Ujedno, učesnici Konferencije će saznati: identifikovani, optimalni, broj lokacija za iniciranje implementacije preporuka (npr. formiranja „Plasteničke poslovne zone“) i ekonomsku isplativost proizvodnji u odnosu na finansijska ulaganja. Takođe, dostupna infrastruktura, postojeći ljudski i tehnološki resursi, neovisnost po pitanju dostupnosti energetna i generatora topline na mjestu implementacije sistema, su dodatni dokazi da se ova mogućnost istraži i, eventualno, aktivira za razvoj postojećih i novih proizvodnih programa“, naveli su angažovani stručnjaci.

Posebno je važno što se, uz TERMOELEKTRANU Tuzla, nalazi BOSPER i PLANT d.o.o Tuzla, kao primjer dobre prakse korištenja pare za razvoj konkurentnih proizvoda, prije svega, plasteničke proizvodenje voća i povrća….

 

akta.ba